RODO

Pedagog szkolny

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

Szkoła wczoraj i dziś

Rozwój organizacyjny szkoły

- Warunki organizacyjne i lokalowe

Szkolnictwo na terenie wsi Mokobody to duży rozdział w dziejach samej wsi i gminy. Początki szkolnictwa sięgają prawdopodobnie XVIII wieku.
Pierwsza szkoła powszechna została zorganizowana w okresie zaborów przez ks. Jana Chrępińskiego. Mieściła się we własnym budynku, który znajdował się obok rynku. Nauka odbywała się na dwie zmiany.Duża liczba uczniów, słabe warunki lokalowe wpłynęły na podjęcie decyzji o budowie nowej szkoły.
Nakładem państwa i społeczeństwa wybudowano w 1928 r. jednopiętrowy budynek szkolny. Mieściło się w nim 8 dużych izb lekcyjnych, pokój nauczycielsko, kancelaria i biblioteka. W 1948 r. Szkoła Podstawowa w Mokobodach powiększyła swoją bazę lokalową o jedno piętro. W obszernym dwupiętrowym budynku, znajdowało się wówczas 12 dużych izb lekcyjnych, sala gimnastyczna, pokój nauczycielski, kancelaria, biblioteka. W roku szkolnym 1959/60 uczyło się 428 uczniów, pracowało 13 nauczycieli i 2 woźnych.
Dwa lata po rozbudowie szkoły wzniesiono drewniany budynek mieszkalny dla nauczycieli. W latach 70-tych i 80-tych uczyły się w nim klasy zerowe, a jeden pokój służył jako sala zajęć praktyczno-technicznych.
Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte to dalsza rozbudowa terenu szkoły ( ogrodzenie szkoły, naprawa dachu, pieców, odnowienie wnętrz wybudowanie murowanego budynku sanitarnego, garażu i komórki). Lata 80-te to liczne remonty, które i tak nie rozwiązały problemów lokalowych. Zajęcia prowadzone były w systemie zmianowym. 
W roku 1989, dzięki staraniom dyrektor Teresy Dębskiej szkoła została rozbudowana. Jednak budynek był jeszcze w stanie surowym, a dalsze prace posuwały się bardzo powoli, gdyż Kuratorium Oświaty, nie miało pieniędzy na wykończenie budynku.W 1992 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o przejęciu szkół. Wówczas podjęta została kontynuacja rozbudowy nowego budynku szkolnego. Pod koniec grudnia 1993 r. odbyło się otwarcie nowej szkoły.Jest to budynek dwukondygnacyjny z C.O. i łazienkami. W podpiwniczeniu znajduje się duża biblioteka. Szeroki korytarz służy dzieciom do gry w tenisa stołowego. Na parterze znajduje się szatnia, dwa pomieszczenia zajmuje Zespół administracyjno-ekonomiczny.W chwili obecnej w owych budynkach mieszczą się dwie szkoły: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II - nadanie imienia szkoły odbyło się 19 maja 2001 r.- oraz Gimnazjum.

Nadanie imienia Publicznej Szkole Podstawowej miało bardzo uroczysty i podniosły charakter. Ten historyczny moment rozpoczęła msza św. z udziałem ks. Biuskupa Henryka Tomasika, po czym wszyscy pochodem ruszyli do szkoły, gdzie odbyła się akademia z udziałem władz oświatowych, Urzędu Gminy, Dyrekcji szkół gminnych oraz szkolnej młodzieży, która uświetniła akademię występami. Podczas akademii głos zabrała Pani Kurator Oświaty, Wójt Gminy Mokobody, Starosta powiatu siedleckiego, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum a także Przedszkola w Mokobodach. W tej wielkiej uroczystości uczestniczyła także delegacja gminy Kowalczuki - współpracującej z Gminą Mokobody. Podniosłym momentem było wbicie gwoździ przez szanownych gości do nowo powstałego sztandaru szkoły oraz wpis do księgi pamiątkowej. 
Całą uroczystość uświetniły występy młodzieży szkolnej. Wystapił tu chór szkolny, kabaret "Szpileczka" oraz VI-te klasy z przygotowanym przez siebie repertuarem.

 


 

Ponieważ rozbudowany wcześniej budynek szkoły podstawowej jest za mały aby pomieścić dwie szkoły, od kilku miesięcy prowadzi się prace budowalne, powiększające obiekt szkolny - rozbudowywane jest nowe skrzydło szkoły podstawowej.


Prace budowlane rozpoczęła dnia 8 grudnia 2000 r. uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz budowę hali sportowej. Uroczystość poprzedzona była mszą św. w Kościele Parafialnym w Mokobodach, po czym uświetniona została występami młodzieży szkolnej dla gości. 

I tak szkoła podstawowa będzie się mieścić w budynkach z 1993r. i obecnie dobudowywanym, zaś gimnazjum będzie zajmować budynek z roku 1928 rozbudowany 1948r. oraz część budynku dobudowanego w roku 1993.


-  Baza materialna

Zaraz po wybudowaniu Szkoła Podstawowa w Mokobodach była wyposażona jak większość szkół w Polsce w kałamarze, tablice, szafy. W szkole znajdowała się mapa Polski, globus. Każdego roku stopniowo przybywał pomocy kupowanych przez Wydział Oświaty.
Wraz z elektryfikacją Mokobód w 1961 r. wyposażenie szkoły znacznie się poprawiło. Pojawiły się pierwsze środki audio-wizualne. W 1962 r. w szkole był już telewizor i radio.
Każdego roku przybywało nowych pomocy w szkole. Stopniowo wymieniano ławki z kałamarzem na stoliki i krzesła.
Duży udział w zakupie pomocy miał ówczesny kierwonik Kazimierz Horabik. Wraz z elektryfikacją polepszyło się wyposażenie w środki audio-wizualne wykorzystywane na lekcjach j. polskiego, śpiewu, historii. Dzięki temu nauczyciel mógł uatrakcyjnić lekcję i osiągnąć lepsze wyniki nauczania.
Wprowadzenie nowych metod nauczania w pracy indywidualnej, zbiorowej i grupowej wymagało organizowania pracowni dla każdego przedmiotu. Dla klas I-IV niezbędne były oddzielne wielofunkcyjne pracownie. W roku 1964/65 znaczną część pieniędzy przeznaczono na zakup pomocy do nauki biologii, fizyki, chemii, zajęć praktycznych. Miało to wpływ na utworzenie w roku szkolnym 1966/67 klasopracowni biologicznej, fizyko-chemicznej, zajęć praktycznych i dalsze wzbogacaanie w nowe pomoce.W roku szkolnym funkcjonuje pracownia historyczno-geograficzna, matematyczna.
Wraz z gromadzeniem nowych pomocy wzrasta ich wartość wzbogacając majątek szkoły.
Najlepiej wyposażone sale (największa wartość pomocy) to gimnastyczna, biologiczna, fizyko-chemiczna, geograficzno-historyczna. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte to trudna sytuacja szkolnictwa w Polsce, co spowodowało, iż dotacje na wyposażenie i remonty szkół znacznie zmalały. Po przejęciu szkół przez władze gminne sytuacja materialna placówek oświatowych znacznie polepszyła się. Do nowo otwartej szkoły w grudniu 1993 r.Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół zakupił wyposażenie każdej sali nauczania początkowego.
Dzięki dotacjom wójta i Komitetu Rodzicielskiego zakupiono mi.in. telewizory kolorowe, firanki, krajalnicę, sprzęt do sali gimnastycznej, kserokopiarkę i instrumenty muzyczne.
W styczniu 1999r. powstała pracownia komputerowa ufundowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach akcji "Pracownia komputerowa w każdej gminie".

Natomiast 27.06.2000 r. w ramach reformy oświaty gmina otrzymała szkolny autobus, służący do dowozu dzieci z okolicznych miejscowości do szkoły. 
Zaplecze materialne szkoły poprawiło się znacznie po przejęciu w styczniu 1993 r. opisywanej placówki przez gminę. Polepszyły się tym samym warunki pracy i nauki. Mimo to szkoła ma nadal ogromne potrzeby.


- Współpraca szkoły ze środowiskiem


Współpraca Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokobodach ze środowiskiem przejawia się przez:
  • współpracę z rodzicami i Komitetem Rodzicielskim,
  • współpracę z organem prowadzącym (Urzędem Gminy w Mokobodach),
  • współpracę z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia,
  • współpracę z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Stoku Lackim
  • współpracę z placówkami oświatowo - wychowawczymi.

Jedną z form współpracy wysuwającej się na pierwsze miejsce Publicznej Szkoły Podstawowej w Mokobodach ze środowiskiem są okresowe spotkania z rodzicami, zwane popularnie "wywiadówkami". Rodzice w ten sposób poznają dorobek klasy. Stwarzają one okazję do wymiany poglądów na temat dziecka, podjęcia jednolitych koncepcji postępowania w określonych sprawach.Ważną formą współpracy szkoły ze środowiskiem jest pedagogizacja. Przejawia się ona w bezpośrednim udziale rodziców w poczynaniach dydaktyczno-wychowawczych nauczyciela oraz uczestnictwo w pogadankach. prelekcjach organizowanych przez wychowawców, lekarza, pielęgniarkę, psychologa, w szczególności dla rodziców klas młodszych. 

Tematy spotkań dotyczą np.:
  • rozwoju i kształcenia mowy,
  • rozwoju sprawności manualnej,
  • rozwoju psychofizycznego dziecka,
  • oceny opisowej w klasach młodszych


Rodzice chętnie pomagają wychowawcom w organizowaniu uroczystości klasowych, wycieczek, pomagają w czynnościach gospodarczych np.: uszczelniają okna w klasie, wykonują drobne naprawy.

Formą współpracy jest organizowanie lekcji otwartych. Rodzice mają okazję zaobserwować pracę swojego dziecka i ocenić ją na tle zespołu klasowego, zapoznać się z metodami pracy nauczyciela.Inną formą kontaktów szkoły ze środowiskiem jest współpraca z Komitetem Rodzicielskim.
Komitet Rodzicielski dzięki własnym funduszom wspiera pracę kół i organizacji szkolnych. Finansuje wyjazdy na zawody sportowe SKS-u, prace koła plastycznego, tanecznego, kupuje dyplomy, nagrody książkowe dla najlepszych uczniów.
Członkowie Komitetu Rodzicielskiego pomagają w organizowaniu uroczystości szkolnych, takich jak: Choinka Noworoczna, Dzień DzieckaPrzejawem współpracy szkoły ze środowiskiem jest udział mieszkańców w dobrowolnych składkach na rozbudowę szkoły. Pieniądze były zbierane w 1986 r. przez Radę Pedagogiczną i Komitet Rodzicielski.
Duży udział Komitetu Rodzicielskiego przyczynił się do częściowego wyposażenia sal w nowym budynku szkolnym w 1993 r.(zakup firanek). 
W 1996 r. ze składek rodziców zakupiono kserokopiarkę.Szkoła ma wiele okazji, aby zapraszać rodziców nie tylko po to, by jej w czymś pomogli, ale i z tego powodu, ze pewne imprezy są bardziej udane, gdy wezmą oni w nich udział. Do Szkoły Podstawowej w Mokobodach zapraszani są rodzice na takie uroczystości jak: Dzień Matki, konkursy czytelnicze, choinka szkolna.
Od wielu lat szkoła współpracuje Z Gminnym Ośrodkiem Zdrowia. Zadaniem wspólnym dla szkoły, rodziny i służby zdrowia jest troska o optymalny rozwój fizyczny i psychiczny dzieci i młodzieży.
Zly stan zdrowia i niedobory fizyczne mają znaczny wpływ na poziom pracy szkolnej ucznia, zwiększają podatność na zmęczenie, utrudniają skupienie uwagi.Przejawem współpracy ze środowiskiem było zaangażowanie nauczycieli, dzieci i młodzieży w obchodach 500-lecia nadania praw miejskich Mokobodom i Wojewódzkim Święcie Plonów organizowanych przez Urząd Gminy w dn. 31 sierpnia i 1 września 1996 r.
Uczniowie i absolwenci brali udział w widowisku historycznym przybliżającym widzom moment i okoliczności nadania praw miejskich w 1496 r. Swoje umiejętności prezentował na estradzie zespół taneczny "Takt" i zespół muzyczny "Fleciki". Atrakcją były liczne konkursy sportowe rozgrywane na terenie szkoły.

strona głowna◄