RODO

Pedagog szkolny

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

Organizacja pomocy

 

Organizacja Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w szkole wynika z:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.


* Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

- ucznia,

- rodziców ucznia,

- nauczyciela, wychowawcy lub innego specjalisty (pedagoga, psychologa szkolnego),

- pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej,

- poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

- pomocy nauczyciela,

- pracownika socjalnego,

- asystenta rodziny,

- kuratora sądowego.


* W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej - w przypadku uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych;

6) porad i konsultacji.