RODO

Pedagog szkolny

Świetlica

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

SYSTEM OCENIANIA

PUNKTOWY SYSTEM OCENY ZACHOWANIA

*

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Prawdziwym celem kontroli jest doskonalenie

nie wychwytywanie usterek.

W.E.Deming

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mokobodach


Ocenianie to proces zbierania informacji,

formułowania sądów o informacjach, podejmowania decyzji.

Charles Galloway „Psychologia nauczania i uczenia się”


Oczekuj, że każde dziecko jest inne!

Podstawa prawna:

1. Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 323).

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz.1419).

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz.433).

4. Rozporządzenie MENiS z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz.1289).

5. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz.225).

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.


Kryteria szkolnego systemu oceniania


 Wymagania programowe

 Poziom klasy

 Zasady i możliwości finansowe szkoły

 Możliwości intelektualne ucznia

 Wkład pracy ucznia

 Opinia o uczniu

 Sytuacja rodzinna


Zasady oceniania


1. Wewnątrzszkolny system oceniania stwarza możliwości osiągania celów szkoły.

2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia:

a) ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania;

b) ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.”

3. Kryteria oceniania powinny brać pod uwagę kompetencje przedmiotowe, wymagania na poszczególnych etapach.

4. Ocena powinna uwzględniać postawę ucznia i możliwości intelektualne.

5. Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe, jasne, znane. Uczniowie muszą wiedzieć czego się od nich oczekuje.

6. Ocenianie powinno być trafne. To oznacza, że wybrana metoda sprawdza dokładnie to, co zamierzaliśmy sprawdzić.

7. Ocenianie powinno być rzetelne. O ile to tylko możliwe, należy wyeliminować subiektywizm, a ocenę uczynić niezależną od osoby egzaminatora.

8. Ocenianie powinno skłonić zarówno ucznia jak i nauczyciela do refleksji na temat ich dotychczasowej pracy i uczenia się.

9. Uczniowie i rodzice powinni znać kryteria wymagań na poszczególne oceny.

10. System oceniania musi być jawny.

11. System oceniania musi motywować ucznia do uczenia się i nauczyciela do pracy.

12. Oceniamy rytmicznie, funkcjonalnie, a nie okazjonalnie.

13. Ocena powinna być wyrażona: opisem osiągnięć i braków, stopniem, punktami.

14. Ocena powinna uwzględniać samoocenę ucznia.

15. Szkolny system oceniania powinien zawierać sposób informowania uczniów i rodziców o postępach i procedurze odwoławczej.

16. Wewnątrzszkolny system oceniania powinien podlegać ewaluacji i modyfikacji.


Narzędzia i sposoby oceniania


 obserwacja

 wypowiedzi ustne

 wypowiedzi pisemne

 technika czytania

 umiejętności rachunkowe

 sprawdziany

 testy osiągnięć

 praca domowa

 projekty edukacyjne

 prace dodatkowe

 wytwory pracy ucznia

 karta osiągnięć szkolnych ucznia

 karta samooceny

 karta obserwacji uczniów

 konkursy

 łamigłówki


Projekt wewnątrzszkolnego systemu oceniania


1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokobodach wprowadza od 1.09.1999/2000 wewnątrzszkolny system oceniania uczniów stanowiący załącznik do Statutu Szkoły.

2. Wprowadzenie w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania ma na celu:

a) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego postępach w tym zakresie,

b) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,

c) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i     specjalnych uzdolnieniach ucznia,

e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,

f) wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny oraz pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia.

3. Szczegółowe zasady oceniania z religii lub etyki określają odrębne przepisy.


I ETAP NAUCZANIA

KLASY I – III

1. W klasach I – III szkoły podstawowej osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z      zarządzeniem M.E.N oceniamy w następujący sposób:

• ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową

• ocena zachowania jest oceną opisową

2. Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

• funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

• respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych

3. Na bieżąco oceniamy:

• werbalnie

• przez gest i mimikę

• uwagi pisemne

• sporadycznie oceniamy uczniów poprzez uśmiechnięte słoneczka

• uśmiechnięte słoneczko dostaje uczeń za bardzo dobrze i samodzielnie wykonane zadanie lub piękne i wyraziste czytanie

• wprowadzamy pieczątki następującej treści:

Doskonale!

Popracuj jeszcze!

Stać Cię na więcej!

Cieszy mnie Twoja praca!

• oceny cząsteczkowe z poszczególnych edukacji są oceniane cyframi w skali 1-6

4. W procesie oceniania informujemy, pomagamy się uczyć – nie krytykujemy!


ZACHOWANIE


A - bez zastrzeżeń wypełnia obowiązki ucznia, jego postawa jest godna naśladowania,

B - nie sprawia kłopotów wychowawczych,

C - sprawia kłopoty wychowawcze, ale dąży do poprawy,

D - często łamie zasady właściwego zachowania, nie reaguje na upomnienia nauczyciela.


WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

Opis wymagań na poszczególne oceny cząsteczkowe:


6 – posiada wiedzę i umiejętności ponadprogramowe,

5 – znakomicie opanował wiadomości i umiejętności z danego zakresu,

4 – dobrze opanował wiadomości i umiejętności z danego zakresu,

3 – zadawalająco opanował wiadomości i umiejętności z danego zakresu,

2 – niezadawalająco opanował wiadomości i umiejętności z danego zakresu,

1 – nie opanował wiadomości z danego zakresu

+ - duży stopień zaangażowania


5. Stosujemy samoocenę wiedzy i umiejętności ucznia.

6. Dokumentujemy pracę dziecka (wypełnianie dokumentacji szkolnej, arkusz ocen, świadectwa opisowe).

7. Ustalamy opracowanie testów sprawdzających dla poszczególnych klas na koniec roku szkolnego.

8. Systematycznie sprawdzamy zeszyty uczniowskie oraz pracę domową. Stosujemy znaczki, w miarę potrzeby uzupełniamy pisemnymi uwagami.

9. Przy poprawianiu błędów w zeszytach przekreślamy literę lub wyraz i piszemy prawidłowo u góry oraz wypisujemy pod pisanym tekstem.

10. Ustalamy, że rok szkolny składa się z 2 semestrów kończących się oceną opisową.

11. Rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia informujemy słownie i pisemnie na organizowanych w tym celu zebraniach rodzicielskich co najmniej raz w semestrze. Rodzic zapoznaje się z osiągnięciami ucznia i podpisuje kartę osiągnięć ucznia.

12. Współpracę dydaktyczno – wychowawczą z rodzicami poszerzamy o częste kontakty indywidualne.

13. Na życzenie rodzica udzielamy informacji dotyczących postępów edukacyjnych ucznia wyłącznie na terenie szkoły.

14. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym zapoznajemy rodziców z wymaganiami edukacyjnymi oraz z systemem oceniania.

15. Na początku roku szkolnego zapoznajemy uczniów z systemem oceniania i konsekwentnie przestrzegamy ustalonych reguł.

16. Ocena opisowa z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

17. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem pkt.19.

18. Ucznia klasy I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

19. Kierujemy się zasadą, że: „każda ocena dziecka to ocena też samego siebie, swoich umiejętności jako przekaziciela wiedzy i określonych umiejętności”.


KLASY I V – V I

I. Założenia szkolnego systemu oceniania

1. Ocenianie pracy i postępów uczniów prowadzone jest w sposób systematyczny ,

różnorodny , jawny zarówno dla uczniów jak i rodziców (opiekunów).

2. W ocenianiu uwzględniamy różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami

wynikające z ich predyspozycji jak i uzdolnień . Bierzemy pod uwagę opinię

poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej oraz

zwracamy uwagę na sytuację domu rodzinnego ucznia .


II. Zakres oceniania


1. Nauczyciel w porozumieniu z innymi nauczycielami przedmiotu w szkole

opracowuje wielopoziomowe wymagania edukacyjne (co najmniej poziom

podstawowy i ponad podstawowy) zgodnie z realizowanym programem nauczania

oraz tworzy przedmiotowy system oceniania .

a) nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom ogólnym.

2. Podczas pierwszej lekcji nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobie sprawdzania osiągnięć uczniów oraz trybie uzyskania oceny rocznej (semestralnej) wyższej niż przewidywana.

a) Na początku roku szkolnego wychowawca informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów ) o zasadach wewnątrzszkolnego systemu oceniania.


III . Zasady oceniania


1. Bieżące ocenianie osiągnięć uczniów stosuje się według następującej skali :

- stopień celujący – 6 (cel )

- stopień bardzo dobry – 5 ( bdb )

- stopień dobry - 4 ( db )

- stopień dostateczny - 3 ( dst )

- stopień dopuszczający - 2 ( dop )

- stopień niedostateczny - 1 ( ndst )

Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów w ocenianiu bieżącym .

2. Z przedmiotu , który odbywa się raz w tygodniu (1 godz.) ocen cząstkowych

nie powinno być mniej niż 3, w tym co najmniej jedna ze sprawdzianu

pisemnego z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne . Z przedmiotu,

który odbywa się dwa razy w tygodniu (2 godz.) ocen cząstkowych nie

powinno być mniej niż 5 ,w tym co najmniej dwie ze sprawdzianu pisemnego

przekraczającego trzy jednostki lekcyjne . W pozostałych przypadkach ocen

cząstkowych nie powinno być mniej niż 8 .

Oceniamy osiągnięcia ucznia poprzez ocenianie :

• prac pisemnych

• odpowiedzi ustnych

• prac domowych

• rozwiązywanie zadań i problemów wynikających ze specyfiki przedmiotu

• prace dodatkowe , które wymagają wiedzy z różnych gałęzi przedmiotu

3. W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy sprawdziany pisemne, przy czym nie więcej niż jeden dziennie.

4. Nauczyciel powinien poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym obejmującym więcej niż trzy jednostki lekcyjne partię materiału najpóźniej na tydzień przed terminem.

5. Wyniki sprawdzianów pisemnych nauczyciel omawia nie później niż dwa tygodnie po jego przeprowadzeniu i daje do wglądu uczniom.

6. W przypadku sprawdzianów pisemnych w których nie występuje punktacja za poszczególne zadania obowiązkiem nauczyciela jest umieszczenie na pracy pisemnej komentarza, z którego uczeń dowie się co jest dobre w pracy a co wymaga powtórzenia.

7. Uczeń, który z ważnych przyczyn nie był na sprawdzianie pisemnym ma prawo do pisania sprawdzianu w ciągu dwóch tygodni po przybyciu do szkoły.

8. Nieusprawiedliwiona nieobecność na pracy klasowej jest traktowana jako brak wiedzy na dany temat, za którą można wystawić ocenę niedostateczną bez prawa do poprawy.

9. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna a formę poprawy ustala nauczyciel przedmiotu i informuje uczniów w pierwszym tygodniu nauki.

10. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szcególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

12. Ustala się następujący sposób dostarczania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach uczniów:

a) o ustalonych ocenach semestralnych z zajęć dydaktycznych i zachowania informuje się w sposób pisemny po klasyfikacji I semestru;

b) o aktualnych postępach powiadamia się na zebraniach (co najmniej jednym w semestrze) i konsultacjach indywidualnych na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub wezwanie nauczyciela, dokumentując w dzienniku;

13. Nie później niż dwa tygodnie przed ustalonym przez dyrektora terminem rady klasyfikacyjnej nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, wychowawca o ocenach z zachowania.

14. Przynajmniej na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną wychowawcy są zobowiązani poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach semestralnych (rocznych) w formie pisemnej. Rodzice mają obowiązek potwierdzić podpisem zapoznanie się z informacją.

15. Co najmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują uczniów o przewidywanych semestralnych (rocznych) ocenach niedostatecznych, a wychowawca informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej. Rodzice mają obowiązek potwierdzić podpisem zapoznanie się z informacją.

16. Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianów zaliczeniowych.


IV. Klasyfikowanie

1. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie (1 raz) i końcoworocznie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną w oparciu o oceny cząstkowe. Oceny ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

a) klasyfikowanie śródroczne i roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

b) Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

c) Ocena z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest oceną opisową.

d) Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1, z zastrzeżeniem pkt 1b

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

4. Śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

6. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stworzą uczniowi szansę uzupełnienia braków.

7. Ustala się następujące zasady ubiegania się o roczną (semestralną) ocenę wyższą niż przewidywana przez nauczyciela:

a) uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny z zajęć edukacyjnych, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

- ocena klasyfikacyjna za I semestr nie była niższa niż przewidywana na koniec roku,

- średnia ocen cząsteczkowych jest niższa jedynie 0,5 od pożądanej oceny,

- ilość ocen niedostatecznych za nieprzygotowanie do lekcji nie przekracza 2,

b) uczeń lub jego rodzice składają podanie zgłaszają się do nauczyciela przedmiotu dyrektora w terminie dwóch dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej w celu omówienia warunków koniecznych do poprawienia oceny i uzyskania wskazówek do dalszej pracy.

c) Dyrektor w odpowiedzi na takie pismo musi wyznaczyć termin i miejsce egzaminu sprawdzającego umiejętności i wiedzę Ucznia.

d) Egzamin sprawdzający składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Uczeń zda egzamin poprawkowy, jeżeli uzyska na egzaminie taką ilość punktów, jaka jest wymagana na ocenę, o którą ubiega się uczeń,

8. Ustala się następujące zasady ubiegania się o roczną ocenę z zachowania wyższą niż przewidywana przez nauczyciela:

a) uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę z zachowania, jeśli:

- semestralna ocena klasyfikacyjna zachowania nie była niższa od proponowanej oceny rocznej,

- uczeń uzyskał sumę punktów niższą o maks. 5 punktów w stosunku o minimalnej wymaganej na ocenę, o którą się ubiega.

b) uczeń lub rodzic (prawny opiekun) mogą odwołać się od przewidywanej oceny zachowania w ciągu 2 dni; odwołanie z uzasadnieniem powinno być zredagowane na piśmie i oddane do wychowawcy dyrektora, wychowawca klasy po przeprowadzeniu rozmów z członkami rady pedagogicznej który udziela pisemnej odpowiedzi z uzasadnieniem w ciągu 2 dni.

9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

10. Na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole.

11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

12. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisujemy „zwolniony”.

13. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

14. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

15. Uczeń, który usprawiedliwi nieobecności, ma prawo do składania na prośbę własną bądź rodziców (prawnych opiekunów) semestralnych egzaminów klasyfikacyjnych w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), ale nie później niż do 31 sierpnia.

16. Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W tym przypadku ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

17. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

• realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

• spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

18. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajeć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

19. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

20. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

21. Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określa §15 rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r”

22. Szczegółowe zasady postępowania w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, októrych mowa w punkcie 20 określa § 17 rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004r.


V. Promowanie

1. Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

a) Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

2. Uczeń może uzyskać promocję lub ukończyć szkołę z wyróżnieniem otrzymując świadectwo z wyróżnieniem.

3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przyjętych w szkolnym planie nauczania uzyskał średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły prze ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną oceną klasyfikacyjną z zachowania.

5. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną oceną klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.


VI. Egzaminy poprawkowe

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy (z wyjątkiem klasy programowo najwyższej).

2. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy, Rada Pedagogiczna w trybie głosowania większością głosów, może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

a) uczeń zda egzamin poprawkowy, jeżeli uzyska średnio 70 % punktów z części pisemnej i ustnej, otrzymuje wtedy ocenę dopuszczającą.

4. Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich w dniu uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

a) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

5. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

6. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

7. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana prze dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

8. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 6 podpunkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji egzaminu, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.


VII Ocena z zachowania

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:


1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałośc o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:

• wzorowe (wz);

• bardzo dobre (bdb);

• dobre (db);

• poprawne (pop);

• nieodpowiednie (ndp);

• naganne (ng), z zastrzeżeniem: dział IV, pkt 1c

3. Kryteria wymagań na poszczególne oceny zachowania stanowią załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

4. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

• oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

• promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

5. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

6. Na ocenę z zachowania nie mają wpływu oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

7. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.


VIII. Ukończenie szkoły podstawowej:


1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie VI oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 3

a. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej o której mowa w punkcie 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobra ocenę z zachowania.

2. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy szóstej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

3. Uchylone punkty od 3 do 20.

strona główna◄



























WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

"Ocenianie to proces zbierania informacji, formułowania sądów o informacjach, podejmowania decyzji.Oczekuj, że każde dziecko jest inne!"

Charles Galloway "Psychologia nauczania i uczenia się"


Podstawa prawna:

1.Rozporządzenie MENiS z dnia 7 września 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

2.Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz.225).

3.Rozporządzenie MENiS z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 155, poz.1289).

4.Rozporządzenie MENiS z dnia 24 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz.433).

5.Rozporządzenie MENiS z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków isposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz.1419).

6.Rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2001r. Nr29, poz.323).


Kryteria szkolnego systemu oceniania


- Sytuacja rodzinna
- Opinia o uczniu
- Wkład pracy ucznia
- Możliwości intelektualne ucznia
- Zasady i możliwości finansowe szkoły
- Poziom klasy
- Wymagania programowe
- Kryteria szkolnego systemu oceniania


1.   Wewnątrzszkolny system oceniania stwarza możliwości osiągania celów szkoły.

2.   Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia oraz zachowanie ucznia:

  1. ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania;

  2. ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

3.Kryteria oceniania powinny brać pod uwagę kompetencje przedmiotowe, wymagania na poszczególnych etapach.

4.Ocena powinna uwzględniać postawę ucznia i możliwości intelektualne.

5.Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe, jasne, znane. Uczniowie muszą wiedzieć czego się od nich oczekuje.

6.Ocenianie powinno być trafne. To oznacza, że wybrana metoda sprawdza dokładnie to, co zamierzaliśmy sprawdzić.

7.Ocenianie powinno być rzetelne. O ile to tylko możliwe, należy wyeliminować subiektywizm, a ocenę uczynić niezależną od osoby egzaminatora.

8.Ocenianie powinno skłonić zarówno ucznia jak i nauczyciela do refleksji na temat ich dotychczasowej pracy i uczenia się.

9.Uczniowie i rodzice powinni znać kryteria wymagań na poszczególne oceny.

10.System oceniania musi być jawny.

11.System oceniania musi motywować ucznia do uczenia się i nauczyciela do pracy.

12. Oceniamy rytmicznie, funkcjonalnie, a nie okazjonalnie.

13.Ocena powinna być wyrażona: opisem osiągnięć i braków, stopniem, punktami.

14.Ocena powinna uwzględniać samoocenę ucznia.

15.Szkolny system oceniania powinien zawierać sposób informowania uczniów i rodziców o postępach i procedurze odwoławczej.

16.Wewnątrzszkolny system oceniania powinien podlegać ewaluacji i modyfikacji.


Narzędzia i sposoby oceniania

-  łamigłówki

-  konkursy
-  karta obserwacji uczniów
-  karta samooceny
-  karta osiągnięć szkolnych ucznia

-  wytwory pracy ucznia
-  prace dodatkowe
-  projekty edukacyjne
-  praca domowa

- testy osiągnięć

- sprawdziany

- umiejętności rachunkowe
- technika czytania
- wypowiedzi pisemne
- wypowiedzi ustne
- obserwacja

Projekt wewnątrzszkolnego systemu oceniania

1.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Mokobodach wprowadza od 1.09.1999/2000 wewnątrzszkolny          system oceniania uczniów stanowiący załącznik do Statutu Szkoły.

2.  Wprowadzenie w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania ma na celu:

- wdrażanie uczniów do efektywnej samooceny oraz pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia.
- umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,
- dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w   nauce i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,
- motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu
- pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
- poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach   w tym zakresie,

3.  Szczegółowe zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.


I ETAP NAUCZANIA KLASY I-III

 

1.  W klasach I – III szkoły podstawowej osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z                  zarządzeniem M.E.N oceniamy w następujący sposób:

·   ocena zachowania jest oceną opisową
·   ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową

2.  Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:


· respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych
· funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym

3.  Na bieżąco oceniamy:

  • werbalnie
  • przez gest i mimikę
  • uwagi pisemne, listy pochwlne
  • sporadycznie oceniamy uczniów poprzez uśmiechnięte słoneczka
  • uśmiechnięte słoneczko otrzymuje uczeń, który bardzo dobrze i samodzielnie wykonał zadanie lub pięknie i wyraziście czyta
  • wprowadzamy pieczątki następującej treści:


- DOSKONALE!

- POPRACUJ JESZCZE!

- STAĆ CIĘ NA WIĘCEJ!

- CIESZY MNIE TWOJA PRACA!

4. W procesie oceniania informujemy, pomagamy się uczyć – nie krytykujemy!

5. Osiągnięcia uczniów są odnotowywane w dziennikach lekcyjnych wg ustalonego wzoru za pomocą kodów dotyczących zachowania oraz wiadomości i umiejętności (wzór w załączniku).


ZACHOWANIE

A - bez zastrzeżeń wypełnia obowiązki ucznia, jego postawa jest godna naśladowania

B - nie sprawia kłopotów wychowawczych

C - sprawia kłopoty wychowawcze, ale dąży do poprawy

D - często łamie zasady właściwego zachowania, nie reaguje na upomnienia nauczyciela


WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

 

A - znakomicie opanował wiadomości i umiejętności z danego zakresu,

B - zadowalająco opanował wiadomości i umiejętności z danego zakresu,

C - niezadowalająco opanował wiadomości i umiejętności z danego zakresu,

D - nie opanował wiadomości i umiejętności z danego zakresu,

+ - duży stopień zaangażowania

 

6. Stosujemy samoocenę wiedzy i umiejętności ucznia.

7.Dokumentujemy pracę dziecka (wypełnianie dokumentacji szkolnej, arkusz ocen, świadectwa opisowe).

8.Ustalamy opracowanie testów sprawdzających dla poszczególnych klas na koniec roku szkolnego.

9.Systematycznie sprawdzamy zeszyty uczniowskie oraz pracę domową. Stosujemy znaczki, w miarę potrzeby uzupełniamy pisemnymi uwagami.

10. Przy poprawianiu błędów w zeszytach przekreślamy literę lub wyraz i piszemy prawidłowo u góry oraz wypisujemy pod pisanym tekstem.

11.Ustalamy, że rok szkolny składa się z 2 semestrów kończących się oceną opisową.

12.Rodziców (prawnych opiekunów) o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia informujemy słownie i pisemnie na organizowanych w tym celu zebraniach rodzicielskich co najmniej raz w semestrze. Rodzic zapoznaje się z osiągnięciami ucznia i podpisuje kartę osiągnięć ucznia.

13.Współpracę dydaktyczno – wychowawczą z rodzicami poszerzamy o częste kontakty indywidualne.

14.Na życzenie rodzica udzielamy informacji dotyczących postępów edukacyjnych ucznia wyłącznie na terenie szkoły.

15.Na pierwszym zebraniu organizacyjnym zapoznajemy rodziców z wymaganiami edukacyjnymi oraz z systemem oceniania.

16.Na początku roku szkolnego zapoznajemy uczniów z systemem oceniania i konsekwentnie przestrzegamy ustalonych reguł.

17.Ocena opisowa z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

18.Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem pkt.19.

19.Ucznia klasy I – III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych opinią wydaną przez lekarza lub poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym poradnię specjalistyczną, oraz w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

20.Kierujemy się zasadą, że: „każda ocena dziecka to ocena też samego siebie, swoich umiejętności jako przekaziciela wiedzy i określonych umiejętności”.


KLASY  I V – V  I. Założenia szkolnego systemu oceniania

 

1.Ocenianie pracy i postępów uczniów prowadzone jest w sposób systematyczny,różnorodny, jawny      zarówno dla uczniów jak i rodziców ( opiekunów).

2.W ocenianiu uwzględniamy różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami wynikające z ich predyspozycji    jak i uzdolnień . Bierzemy pod uwagę opinię poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni      specjalistycznej  oraz zwracamy uwagę na sytuację domu rodzinnego ucznia .


II. Zakres oceniania

 

1.   Nauczyciel w porozumieniu z innymi nauczycielami przedmiotu w szkole 
opracowuje wielopoziomowe wymagania edukacyjne ( co najmniej poziom
podstawowy i ponad podstawowy ) zgodnie z realizowanym programem nauczania
oraz tworzy przedmiotowy system oceniania .

a.      nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom ogólnym.

2.     Podczas pierwszej lekcji nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych i sposobie sprawdzania osiągnięć oraz o warunkach i trybie uzyskania oceny rocznej (semestralnej) wyższej niż przewidywana.

2a. Na początku roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,  warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3.    Na pierwszym zebraniu z rodzicami wychowawca klasy informuje rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach wewnątrzszkolnego  systemu oceniania.


III . Zasady oceniania

 

1.        Bieżące ocenianie osiągnięć uczniów stosuje się według następującej skali :

-         stopień celujący – 6  (cel )

-         stopień  bardzo dobry – 5  ( bdb )

-         stopień dobry  - 4  ( db )

-         stopień dostateczny  - 3  ( dst )

-         stopień dopuszczający  - 2  ( dop )

-         stopień niedostateczny  - 1  ( ndst )

Dopuszcza się stosowanie plusów i minusów w ocenianiu bieżącym .

2.       Z przedmiotu , który odbywa się raz w tygodniu ( 1 godz.) ocen cząstkowych

nie powinno być mniej niż 3 w tym co najmniej jedna  ze sprawdzianu

pisemnego z zakresu przekraczającego trzy jednostki lekcyjne . Z przedmiotu

który odbywa się dwa razy w tygodniu  (2 godz.) ocen cząstkowych nie

powinno być mniej niż 5 ,w tym co najmniej dwie ze sprawdzianu pisemnego

przekraczającego trzy jednostki lekcyjne . W pozostałych przypadkach ocen

cząstkowych nie powinno być mniej niż 8 .

Oceniamy osiągnięcia ucznia poprzez  ocenianie :

·        prac pisemnych

·        odpowiedzi ustnych

·        prac domowych

·        rozwiązywanie zadań i problemów wynikających ze specyfiki przedmiotu

·        prace dodatkowe , które wymagają wiedzy z różnych gałęzi przedmiotu

3.      W tygodniu mogą być przeprowadzone najwyżej trzy sprawdziany pisemne, przy czym nie więcej niż jeden dziennie.

4.      Nauczyciel powinien poinformować uczniów o planowanym sprawdzianie pisemnym obejmującym więcej niż trzy jednostki lekcyjne partię materiału najpóźniej na tydzień przed terminem.

5.      Wyniki sprawdzianów pisemnych nauczyciel omawia nie później niż dwa tygodnie po jego przeprowadzeniu i daje do wglądu uczniom.

6.      W przypadku sprawdzianów pisemnych w których nie występuje punktacja za poszczególne zadania  obowiązkiem nauczyciela jest umieszczenie na pracy pisemnej komentarza, z którego uczeń dowie się co jest dobre w pracy a co wymaga powtórzenia.

7.      Uczeń, który z ważnych przyczyn nie był na sprawdzianie pisemnym ma prawo do pisania sprawdzianu  w ciągu dwóch tygodni po przybyciu do szkoły.

8.      Nie usprawiedliwiona nieobecność na pracy klasowej jest traktowana jako brak wiedzy na dany temat, za którą można wystawić ocenę niedostateczną bez prawa do poprawy.

9.      Poprawa prac klasowych jest dobrowolna a formę poprawy ustala nauczyciel przedmiotu i informuje uczniów w pierwszym tygodniu nauki.

10.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

11.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

12.  Ustala się następujący sposób dostarczania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach uczniów:

a)  o ustalonych ocenach semestralnych z zajęć dydaktycznych i zachowania informuje się w sposób pisemny po klasyfikacji I semestru;

b)  o aktualnych postępach powiadamia się na zebraniach (co najmniej jednym w każdym semestrze) i konsultacjach indywidualnych na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) lub wezwanie nauczyciela, dokumentując w dzienniku.

13.  Nie później niż tydzień przed ustalonym przez dyrektora terminem rady klasyfikacyjnej nauczyciel informuje uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych, wychowawca o ocenach z zachowania.

14.  Przynajmniej na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną wychowawcy są zobowiązani poinformować rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach semestralnych (rocznych) w wybranej przez siebie formie..

15.  Co najmniej miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych informują uczniów o przewidywanych semestralnych (rocznych) ocenach niedostatecznych, a wychowawca informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej. Rodzice mają obowiązek potwierdzić podpisem zapoznanie się z informacją.

16.  Na koniec semestru nie przewiduje się sprawdzianów zaliczeniowych.


IV. Klasyfikowanie

1.      Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się śródrocznie (1 raz) i końcoworocznie zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ustalonym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Nauczyciel wystawia ocenę śródroczną i roczną w oparciu o oceny cząstkowe. Oceny ta nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

a)      klasyfikowanie śródroczne i roczne ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.

b)     Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

c)      Ocena z zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym jest oceną opisową.

d)     Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy.

2.      Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

1)      stopień celujący – 6;

2)      stopień bardzo dobry – 5;

3)      stopień dobry – 4;

4)      stopień dostateczny – 3;

5)      stopień dopuszczający – 2;

6)      stopień niedostateczny – 1, z zastrzeżeniem pkt 1b

3.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

4.      Śródroczna i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

5.      Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne.

6.      Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła  w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

7.        Ustala się następujące zasady ubiegania się o roczną (semestralną) ocenę wyższą niż przewidywana przez nauczyciela:

a)  uczeń może ubiegać się o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny z zajęć edukacyjnych, jeśli spełnione są wszystkie poniższe warunki:

-  ocena klasyfikacyjna za I semestr nie była niższa niż przewidywana na koniec roku,

-  średnia ocen cząstkowych jest niższa jedynie o 0,5 od pożądanej oceny,

-  ilość ocen niedostatecznych za nieprzygotowanie do lekcji nie przekracza 2

b)  uczeń lub jego rodzice zgłaszają się do nauczyciela przedmiotu w terminie do dwóch dni po uzyskaniu informacji o przewidywanej ocenie klasyfikacyjnej w celu omówienia warunków koniecznych do poprawienia oceny i uzyskania wskazówek do dalszej pracy.

8.  Ustala się następujące zasady ubiegania się o roczną ocenę zachowania wyższą niż przewidywana:

a) uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana roczną ocenę zachowania, jeśli:

- semestralna ocena  klasyfikacyjna zachowania nie była niższa od proponowanej oceny rocznej,

- uczeń uzyskał sumę punktów niższą o maks. 5 punktów w stosunku do minimalnej wymaganej na ocenę, o którą się ubiega.

b)  uczeń lub rodzic (prawny opiekun) mogą odwołać się od przewidywanej oceny zachowania w ciągu 2 dni; odwołanie z uzasadnieniem powinno być zredagowane na piśmie i oddane do wychowawcy klasy; wychowawca klasy po przeprowadzeniu rozmów z członkami rady pedagogicznej udziela pisemnej odpowiedzi z uzasadnieniem w ciągu 2 dni.

9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

10.Na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, oraz na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole.

11.  W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia

12.  W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej, nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisujemy „zwolniony”.

13.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

14.  Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

15.  Uczeń, który usprawiedliwi nieobecności, ma prawo do składania na prośbę własną bądź rodziców (prawnych opiekunów) semestralnych egzaminów klasyfikacyjnych w terminie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), ale nie później niż do 31 sierpnia.

16.  Na prośbę ucznia nie klasyfikowanego z powodu nieobecności nie usprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W tym przypadku ocena ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

17.  Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

18.  Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajeć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

19.  Szczegółowe zasady przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego określa §15 rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r.

20.  Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna.

21.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub ocena klasyfikacyjna  zachowania zastała ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

22.  Szczegółowe zasady postępowania w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w punkcie 21 określa §17 rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r.


V. Promowanie

1.      Począwszy od klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od oceny niedostatecznej. Ocena klasyfikacyjna roczna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

a)      Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

2.      Uczeń może uzyskać promocję  lub ukończyć szkołę z wyróżnieniem otrzymując świadectwo z wyróżnieniem.

3.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przyjętych w szkolnym planie nauczania uzyskał średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

4.      Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia,.

5.      Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.


VI. Egzaminy poprawkowe

1.      Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku rocznej  klasyfikacji otrzymał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy (z wyjątkiem klasy programowo najwyższej).

2.      W wyjątkowych przypadkach, na wniosek wychowawcy, Rada Pedagogiczna w trybie głosowania większością głosów, może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3.      Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

4.      Egzamin poprawkowy odbywa się w ostatnim tygodniu ferii letnich w dniu uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

a)      Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

5.      Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

6.      Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

7.      Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana prze dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)      dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,

2)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

8.      Nauczyciel, o którym mowa w pkt 6 podpunkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

9.      Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji egzaminu, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

10.  Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że egzamin poprawkowy został przeprowadzony niezgodnie z przepisami prawa. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.


VII Ocena zachowania

1.      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2)      postępowanie zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły;

4)      dbałośc o piękno mowy ojczystej;

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7)      okazywanie szcunku innym osobom.

2.      Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej ustala się według następującej skali:

·        wzorowe (wz);

·        bardzo dobre (bdb);

·        dobre (db);

·        poprawne (pop);

·        nieodpowiednie (ndp);

·        naganne (ng), z zastrzeżeniem: dział IV, pkt 1c

3.      Kryteria wymagań na poszczególne oceny zachowania stanowią załącznik do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

4.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych; 
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 
5.      Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

6.      Na ocenę klasyfikacyjną zachowania nie mają wpływu oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.

7.      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.


VIII.  Ukończenie szkoły podstawowej:

1.     Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie VI oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej oraz przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 3

1a. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w punkcie 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

2.    O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy szóstej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

3.    W klasie szóstej, w kwietniu przeprowadza się sprawdzian poziomu opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań, ustalonych odrębnymi przpisami. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

4.   Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do ich dysfunkcji, na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wydanej nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian, ale nie wcześniej niż po ukończeniu przez ucznia klasy III.

5.   Opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

6.   Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.

7.    Uczeń, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.”

8.   Sprawdzian trwa 60 minut. Dla uczniów z dysfunkcjami może zostać przedłużony o 30 minut.

9.   Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

10.  Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony prze dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.

11.  Uczeń, który z przyczyn losowych bądź zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie lub przerwał sprawdzian, przystępuje do niego w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później jednak niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

12.  Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

13.  W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.

14.  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem, są zwolnieni ze sprawdzianu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu najwyższego wyniku.

15.  Z organizację i przebieg sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu   egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.

16.  W skład zespołu nadzorującego wchodzą:

a)      przewodniczący,

b)      co najmniej dwaj nauczyciele, z których co najmniej jeden powinien być zatrudniony w innej szkole lub placówce.

17.  Zaświadczenie o poszczególnych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia wydane przez komisję okręgową dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

18.  Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.

19.  Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeśli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

20.  Szczegółowe warunki i zasady przeprowadzania sprawdzianu określa rozdział 4 rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004r.