RODO

Pedagog szkolny

Świetlica

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

ZADANIA SZKOŁY

ZADANIA SZKOŁY

Plac wokół szkoły jest ogrodzony, częściowo utwardzony. Dzięki temu łatwiej utrzymać czystość w budynku. Dzięki trawnikom i klombom kwiatowym dziedziniec szkolny jest estetyczny i przyjemny. Nauczyciele wraz z dziećmi uczestniczą w tworzeniu pięknego otoczenia szkoły.

inne dokumenty

 

 

Głównym celem szkoły jest:


- umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły

- umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej.


W szkole funkcjonują następujące organy:


- Dyrektor szkoły- mgr Danuta Piwowarska

- Samorząd UczniowskiRada Pedagogiczna

- Samorząd Uczniowski

- Rada Rodziców

Szkoła wspólnie z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim zapewnia indywidualną opiekę nad niektórymi uczniami. Udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez ścisły kontakt z Poradnią Wychowawczo- Zawodową w Siedlcach. Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi oraz określa tryb ich kształcenia w szkole i poza nią.Nauczanie i wychowanie opiera się na pracy nauczyciela z uczniem w szkole i pracy ucznia w domu.Podstawową formą pracy szkoły - poza klasami I-III - są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym trwające 45 minut, a przerwa między nimi trwa 5 minut. Lekcje prowadzone są w sali lekcyjnej, w pracowni przedmiotowej lub poza szkołą. Dla pogłębiania wiadomości uczniów, uzdolnień i zainteresowań szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne, w których uczniowie mogą uczestniczyć dobrowolnie. Za organizację procesu dydaktyczno-wychowawczego i pracę osób zatrudnionych odpowiada dyrektor. Szkoła dba o stan majątkowy i jego bezpieczeństwo, nadzoruje działalność Komitetu Rodzicielskiego. Podstawą działalności szkoły jest plan pracy szkoły podstawowej, zatwierdzany przez Radę Pedagogiczną. Organizacja pracy szkolnej, zewnętrzny wygląd szkoły, baza materialna pozostaje w ścisłym związku z pracą pedagogiczną. Są niezbędnym warunkiem do rozwijania rozumnej i skutecznej działalności pedagogicznej.

strona główna◄