RODO

Pedagog szkolny

Galeria - laureaci

Kolo Turystyczne

Sport w szkole

Nie spóźniamy się

Ulti Clocks content

Nowy rok szkolny 2017/18

Pani dyrektor szkoły Danuta Piwowarska oraz zastępca Izabela Chojecka ciepło przywitały wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli. Przedstawiła nauczycieli z gimnazjum oraz nowych, którzy pierwszy raz będą u nas uczyć. Następnie przedstawiła glówne zmiany ustrojowe szkoły, o bezpieczeństwie i poruszaniu się po "nowym ukladzie sal i terenie szkoły", ubezpieczeniu uczniów przez rodziców, świetlicy szkolnej i obiadach, nowym przewoźniku szkolnymi autobusami. Po najważniejszych informacjach uczniowie udali się z wychowawcami do swoich sal.

Nowy ustrój szkolny Dotychczasowy system, który składał się z 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum, 3-letniego liceum ogólnokształcącego, 4-letniego technikum, 3-letniej szkoły zawodowej i szkół policealnych, będzie stopniowo przekształcany.

Docelowo nowy system będzie obejmować 8-letnią szkołę podstawową, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum, 3-letnią szkołę branżową I stopnia, 2-letnią szkołę branżową II stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną.

Wygaszanie gimnazjów Wiosną nie przeprowadzono rekrutacji do I klas gimnazjalnych - tak rozpoczęło się wygaszanie działalności tego rodzaju placówek. Uczniowie, którzy skończyli w czerwcu VI klasę szkoły podstawowej, we wrześniu zamiast rozpocząć naukę w gimnazjum, idą do VII klasy. Rok później rozpoczną naukę w klasie VIII, po której zakończeniu będą pisać egzamin ósmoklasisty.

Nowa legitymacja dla siódmoklasistów Uczeń VII klasy szkoły podstawowej otrzyma nową legitymację szkolną na dotychczas obowiązującym druku. Jest to związane z tym, że na druku jest tylko sześć miejsc na pieczątkę szkoły potwierdzającą termin ważności dokumentu.

Nowa podstawa programowa Do 8-letniej szkoły podstawowej została przygotowana nowa podstawa programowa. Wynika z rozporządzenia ministra edukacji, w którym opisano, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na danym etapie edukacji. Nauczyciel ma obowiązek zrealizowania w pracy z uczniami wszystkich treści zawartych w podstawie, a programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne. Jako pierwsi - od września tego roku - według nowej podstawy będą się uczyć dzieci i młodzież z klas I, IV i VII szkół podstawowych.

Nauczanie przedmiotowe W IV klasie rozpocznie się nauczanie przedmiotowe. Uczniowie będą mieli język polski, język obcy nowożytny, matematykę, informatykę, historię, przyrodę, muzykę, plastykę, technikę i wychowanie fizyczne. Naukę prawie wszystkich tych przedmiotów będą kontynuować do końca szkoły podstawowej, przy czym w IV klasie na lekcjach historii nie będzie kursu przedstawiającego chronologicznie dzieje, ale wprowadzenie do nauki przedmiotu przez poznanie sylwetek wybitnych postaci. Od V klasy w miejsce przyrody zostaną wprowadzone geografia i biologia. W klasie VII dojdą kolejne przedmioty - drugi język obcy, chemia i fizyka, a w klasie VIII także wiedza o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. Zajęcia z techniki uczniowie będą mieli do VI klasy włącznie, a z muzyki i plastyki - do VII klasy włącznie.

Bezpłatne podręczniki W roku szkolnym 2017/2018 będzie kontynuowany program bezpłatnych - z punktu widzenia rodziców - podręczników. Należące do szkoły książki, kupowane z dotacji z budżetu państwa, będą użyczane uczniom. Mają służyć co najmniej trzem rocznikom. W tym roku zupełnie nowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I, IV i VII szkół podstawowych, których w pierwszej kolejności obejmie nowa podstawa programowa, oraz uczniowie klas VI i III gimnazjów, którzy nie byli objęci programem w latach wcześniejszych. Wszyscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów dostaną nowe ćwiczenia, kupione specjalnie dla nich przez szkoły. W nowym roku szkolnym - po trzech latach edukacji, podczas których uczniowie I klas szkół podstawowych uczyli się głównie z przygotowanego na zlecenie MEN podręcznika "Nasz elementarz" - znów szkoły mają możliwość wyboru podręcznika dla pierwszaków spośród wszystkich oferowanych na rynku. Uczniowie klas II i III nadal będą się uczyć z przygotowanego przez MEN podręcznika "Nasza szkoła".

Egzamin gimnazjalisty Uczniowie, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w II i III klasach gimnazjów, będą się w nich uczyć na dotychczasowych zasadach, zgodnie z obowiązującą w gimnazjach podstawą programową. Na koniec nauki w tym typie szkoły będą zdawać, tak jak dotychczas, egzamin gimnazjalisty.

Oddziały dwujęzyczne W części szkół podstawowych od września w klasach VII (docelowo w klasach VII i VIII) będą funkcjonować oddziały dwujęzyczne, które wcześniej działały dopiero w gimnazjum. Warunkiem przyjęcia do klasy dwujęzycznej jest uzyskanie pozytywnego wyniku na sprawdzianie predyspozycji językowych. W pierwszej kolejności do takiej klasy przyjmowani są uczniowie danej szkoły.

Szkoły branżowe We wrześniu tego roku w miejsce zasadniczych szkół zawodowych pojawią się trzyletnie szkoły branżowe I stopnia.

Zmiany w przedszkolach Początek nowego roku szkolnego to także zmiany w przedszkolach. Od 1 września prawo do wychowania przedszkolnego otrzymają dzieci 3-letnie. Przyznanie tego prawa oznacza, że jeśli rodzice dziecka w tym wieku chcą, by korzystało ono z przedszkola, to samorząd musi im tę możliwość zapewnić, niekoniecznie jednak w tej placówce, którą rodzice wybrali. Wcześniej prawo do wychowania przedszkolnego przyznano dzieciom starszym: 4-, 5- i 6-letnim.

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom dużo siły, zapału i wytrwałości w osiągnięciu zamieżonych celów!


główna strona